Faculty Details

Sr.No Name  Designation   See Full Details 
1) Mr. Rakh Maharudra Shamrao Principal See Details
2) Mr. Sanap Chandrashekhar Ramkishn Lecturer See Details
3) Mr. Shaikh Umair Salim Lecturer See Details
4) Mr. Syed Tareque Quadari Lecturer See Details
5) Mr. Pathan Akhlakh Khayyum Lecturer See Details
6) Mr. Dhumal Mahhesh Devidasrao Lecturer See Details
7) Mr. Syed Amer Faraz Raisuddin Lecturer See Details
8) Mr. Pardeshi Ganesh Gorakh Store keeper See Details
9) Mr. Dahiwal Malhari Sunil Clerk See Details
10) Mr. Shinde Sundar Popat Lab. Technician See Details
11) Mr. Jadhav Shriram Appasaheb Clerk See Details
12) Mrs. Sarawade Archana Sakharam Liabrarian See Details
13) Mr. Raut Datta Satish Peon See Details
14) Mrs. Khandagale Vaishali Ganesh Peon See Details
15) Mr. Tule Sunil Lakharam Peon See Details
16) Mrs. Shinde Vimalbai Sonaji Peon See Details
17) Mr. Wagh Bhagwat Arun Peon See Details